Informacja dotycząca procesu diagnostycznego w kierunku
ADHD i ADD

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi jest zaburzeniem neurorozwojowym o zróżnicowanej etiologii. ADHD - to nadruchliwość, impulsywność i deficyty koncentracji uwagi. Objawy te mogą występować w różnym nasileniu i konfiguracji (niektóre mogą występować, inne nie muszą).

Tylko około 30 procent osób wyrasta z ADHD w dorosłości, pozostałe osoby mają objawy szczątkowe, zmodyfikowane, czasem na tym samym poziomie, co w dzieciństwie. Ze względu na poziom wiedzy i podejście do diagnostyki dzieci w przeszłości, wiele osób mimo obserwowanych objawów, mogło nie zostać zdiagnozowanych we wczesnym okresie życia.  

W wieku dojrzałym osoby takie zgłaszają szereg trudności psychiatryczno - psychologicznych, które nie zawsze są w prawidłowy sposób diagnozowane przez lekarzy. Ze względu na brak właściwego rozpoznania, otrzymują często nieadekwatną, nieefektywną pomoc specjalistyczną.  

Kilkuetapowa diagnoza, połączona z wywiadem rodzinnym, daje transparenty obraz, co do przyczyny zaburzeń i deficytów koncentracji.  

Diagnoza składa się z kilku etapów – cyklu spotkań.

Ma to na celu postawienie wiarygodnej diagnozy. 

1

Badanie przez psychiatrę i psychologa.

Pierwsze spotkanie trwa 60 minut.

2

Wywiad z członkiem / członkami rodziny.

Drugie spotkanie daje nam obraz, dotyczący funkcjonowania osoby diagnozowanej na co dzień oraz przebiegu jej rozwoju na wczesnych etapach życia.

3

Specjalistyczne testy psychologiczne.

Testy dostosowane do wieku badanego, w tym test DIVA.
Trzecie spotkanie prowadzone jest przez psychologa.

Po diagnozie otrzymują Państwo informację, czy spełniacie kryteria dla ADHD oraz jakie inne trudności występują u Państwa. Podsumowanie zawiera zalecenia co do dalszego postępowania.

W przypadku diagnozy dzieci, proces diagnostyczny wygląda analogicznie jak w przypadku osób dorosłych, z uwzględnieniem aspektu norm rozwojowych oraz dostosowaniem materiału diagnostycznego do wieku dziecka.

Dokumentacja medyczna uzyskana w trakcie diagnozy dziecka, może być wykorzystywana celem przedstawienia w Poradniach Psychologiczno- Pedagogicznych.

W celu otrzymania szerszych informacji zapraszam do kontaktu.

Proszę o informację, czy są Państwo zainteresowani diagnozą.
W sprawie terminów proszę o kontakt mailowy:
karolinasmolarczykszpin@gmail.com lub katarzyna.plucienniczak@gmail.com