Zasady współpracy

Niezbędnym elementem każdej współpracy jest wzajemny szacunek oraz szczerość. Przedstawione zasady mam nadzieję, stworzą przestrzeń do spokojnej współdziałania.

Przed rozpoczęciem spotkań osoba zainteresowana nawiązaniem współpracy, proszona jest o zapoznanie się z regulaminem gabinetu. Regulamin dostępny na stronie internetowej - jest regulaminem wiążącym.

Brak zapoznania się z regulaminem, nie zwalnia osoby decydującej się na korzystanie ze spotkań, z jego respektowania oraz następstw wynikających z łamania punktów regulaminu.

 1. Uczestnictwo w spotkaniach równoznaczne jest z akceptacją regulaminu gabinetu.
 2. Uczestnictwo w spotkaniach równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzania danych osobowych, niezbędnych w celu świadczenia usług, zgodnie z ustawą o przetwarzania danych osobowych, w tym ustawy RODO.
 3. Podczas świadczenia usług, pacjent podaje swoje dane osobowe, niezbędne do udzielania świadczeń terapeutycznych i medycznych. Podając je poświadcza, że są one zgodnie ze stanem faktycznym. Na pierwszej wizycie, lekarz prosi o okazanie dowodu poświadczającego dane - dowód osobisty. Lekarz nie ponosi konsekwencji wynikających, ze świadomego lub nieświadomego, wprowadzenia w błąd lekarza - w tym podawanie nieprawdziwych danych osobowych, omyłek dotyczących wcześniejszej historii leczenia, np. przepisywanych leków, stawianych rozpoznań, poświadczania nieprawdy w zakresie uzależnień, poświadczania nieprawdy odnośnie prawa do świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ.   
 4. Zapisy na spotkania możliwe są za pośrednictwem strony internetowej. Proszę o zapisy dostosowane do grupy wiekowej oraz preferencji diagnostycznych. Rozpiska wizyt w zakładce cennik oraz w zakładce umów wizytę. Zapisanie niezgodnie z sugestiami, niemożliwa lekarzowi, świadczenie usługi zgodnie z założeniami i standardami. W przypadkach trudnych diagnostycznie lekarz zastrzega sobie prawo do poproszenia o wykonanie dodatkowych badań i konsultacji, w celu optymalizacji postawienia trafnej diagnozy lub odbycia kolejnych konsultacji lekarskich.
 5. Każda wizyta lekarska potwierdzana jest drogą SMS oraz e-mail. W razie rezygnacji z wizyty, proszę o informację droga SMS - numer telefonu +48 884 800 184 lub anulowanie wizyty poprzez link, zawarty w mailu przypominającym. 
 6. Wizyty, które nie zostaną odwołane przez pacjenta, przed północą, w dniu poprzedzającym spotkanie, wiążą się z opłatą za nieodbytą wizytę w wysokości 50% kosztu wizyty.   
 7. Brak jakiejkolwiek informacji przed spotkaniem (choćby SMS) o nieobecności na wizycie, skutkuje opłatą w wysokości 100% kosztu wizyty. W przypadkach losowych, takich jak wypadek, potrzeba hospitalizacji lub nagła choroba osoby bliskiej, opłata nie jest pobierana.                  
 8. Płatność za wizyty można uiścić przed spotkaniem - przelewem bankowym - numer konta podany - na szczycie stronie głównej oraz w zakładce cennik). W przypadku przelewu wymagane jest przesłanie potwierdzenia opłaty na adres mailowy: karolinasmolarczykszpin@gmail.com lub okazanie dowodu opłaty podczas spotkania - wystarczy zdjęcie ekranu telefonu - wykonanego przelewu bankowego lub okazanie potwierdzenie przelewu.
 9. Opłata podczas spotkania - kartą płatniczą, blik bądź gotówka (prosze o odliczenie wymaganej kwoty).
 10.  W przypadku spotkań online - wymagane jest przesłanie dowodu opłaty, przed spotkaniem na mail: karolinasmolarczykszpin@gmail.com.
 11. Opłaty za spotkania zgodnie z cennikiem usług
 12. Wizyty nie ulegają przedłużeniu z powodu spóźnienia klienta.
 13. Klienci będący pod wpływem substancji psychoaktywnych lub alkoholu nie będą brali udziału w spotkaniach. W przypadku zachowań agresywnych, uczestnictwo w spotkaniu również nie jest możliwe.
 14. Decyzje o potrzebie wystawienia zwolnienia lekarskiego, pozostaje po stronie lekarza psychiatry. Przy ich wystawianiu lekarz bierze pod uwagę całokształt stanu psychofizycznego pacjenta.
 15. Przed rozpoczęciem procesu diagnozy, konieczna wstępna konsultacja umożliwiająca zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania badanego oraz potwierdzeniem zasadności rozpoczęcia procesu diagnozy, w danym kierunku.
 16.  Lekarz nie prowadzi skróconych diagnoz psychiatryczno-psychologicznych np. z pominięciem badania psychologicznego.  
 17. Ceny diagnoz zawarte są w cenniku usług. Ceny diagnozy nie zawierają w sobie ceny badania psychologicznego. Wykonując badanie psychologiczne specjalistyczne lekarz prosi o doniesienie wyników, przeprowadzonego testu psychologicznego, w formie pisemnego posumowania. 
 18. W przypadku uczestnictwa w procesie diagnostycznym psychiatryczno psychologicznym, badanie osoby diagnozowanej odbywa się w obrębie gabinetu. Pozostałe spotkania mogą obyć się online / telefonicznie, po wcześniejszym uzgodnieniu z lekarzem.
 19. W przypadkach wątpliwych diagnostycznie, lekarz zastrzega sobie prawo do poproszenia, o wykonanie dodatkowych badań psychologicznych i konsultacji lekarskich, w celu optymalizacji postawienia trafnej diagnozy.  
 20. Spotkania osoby niepełnoletniej wymagają, przynajmniej częściowego, udziału opiekuna prawnego. Zgodnie z prawem, decyzje dotyczące leczenia osób niepełnoletnich, odbywają się przy udziale opiekuna prawnego. 
 21. Rozpoczęcie spotkań terapeutycznych możliwe jest tylko po uzgodnieniu z lekarzem / terapeutą.  
 22. W przypadku świadczeń prowadzonych drogą online, w przypadku problemów natury technicznej, możliwe jest przejście na drogę teleporady.
 23. W przypadku wizyt online, lekarz przesyła linku do spotkania na mail, wskazany przy rezerwacji. 
 24. Lekarz / terapeuta zobowiązany jest do zachowania tajemnicy lekarskiej / terapeutycznej, opartej o odpowiednie przepisy prawa.  
 25. Lekarz / terapeuta nie wyraża zgody na nagrywanie spotkań lekarskich / terapeutycznych. Pracę i spotkania lekarz traktuje, jako dorobek, podlegający ochronie prawami autorskimi, zgodnie z przepisami prawa. 
 26. Lekarz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, pozostawione, bez opieki w obrębie gabinetu oraz poza nim. 
 27. W przypadku zniszczenia przedmiotów, znajdujących się w obrębie gabinetu oraz poza nim, osoba odpowiedzialna za zniszczenia, zobowiązana jest dokonać rekompensaty za zniszczenia.
 28. Przestrzeń gabinetu jest przestrzenią wolną od przemocy, nakierowaną na tolerancję, z akceptacja różnorodności. 
 29. Przestrzeń gabinetu jest przestrzenią przyjazną, matkom karmiącym oraz dzieciom, choć ilość udogodnień w zakresie jest ograniczona.